Cách tìm ra ngày chính xác bạn đã tạo tài khoản Gmail của mình Cách tìm ra ngày chính xác bạn đã tạo tài khoản Gmail của mình

Biết ngày bạn tạo tài khoản Gmail có thể rất hữu ích nếu bạn phải trải qua quá trình khôi phục tài khoản của Gmail. Đây là cách tìm ngày chính xác.

Tìm kiếm email Chào mừng của Gmail trong hộp thư đến của bạn và xem dấu thời gian của nó để biết khi nào bạn tạo tài khoản Gmail. Bạn có thể đã xóa thư đó như nhiều người trong chúng ta có. Trong trường hợp đó, hãy thử phương pháp khác này.

Nhấp vào biểu tượng bánh răng bên dưới ảnh hồ sơ của bạn và đi tới Cài đặt > Chuyển tiếp và POP/IMAP . Trong Tải xuống qua POP , dòng đầu tiên Trạng thái sẽ có chính xác ngày tháng năm tạo tài khoản (xem hình) . Nếu bạn chưa can thiệp vào phần này, bạn sẽ thấy thông báo này: POP được bật cho tất cả thư đã đến kể từ ngày bạn tạo tài khoản Gmail. Lưu ý nó ở một nơi an toàn.

Cách tìm ra ngày chính xác bạn đã tạo tài khoản Gmail của mình Cách tìm ra ngày chính xác bạn đã tạo tài khoản Gmail của mình

Cách tìm ra ngày chính xác bạn đã tạo tài khoản Gmail của mình Cách tìm ra ngày chính xác bạn đã tạo tài khoản Gmail của mình